Tần suất lô tô - Thống kê tần suất các cặp lô 00 tới 99

BẢNG THỐNG KÊ TẦN SUẤT LOTO

  • Khoảng thời gian xem:

  • Xem cặp số

Ngày/Cặp số 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
Gan cực đại 8 11 13 6 12 6 12 14 11 7 12 15 7 8 16 5 11 6 6 13 6 10 8 12 14 8 8 6 6 12 16 17 10 5 16 9 21 11 8 10 6 9 7 15 7 8 8 9 8 5 8 18 5 11 12 13 11 10 8 6 8 8 10 6 14 9 10 10 18 4 7 7 10 7 7 10 19 14 10 4 8 7 18 10 12 9 6 8 12 6 4 6 9 7 10 8 5 12 8 7
Ngày chưa về 1 0 13 2 5 3 0 0 0 2 4 2 7 8 1 0 0 0 0 4 3 1 0 1 4 1 0 6 0 3 2 1 2 0 6 9 1 1 0 2 6 0 7 1 5 4 5 6 3 4 6 1 0 1 3 13 1 3 4 2 3 5 1 1 10 7 0 10 0 1 2 0 7 5 4 2 19 0 10 1 2 0 1 10 1 1 2 7 12 3 0 0 0 1 0 1 5 0 5 3
Tổng số lần về 8 6 7 11 6 11 8 7 6 14 13 9 8 11 7 14 13 11 11 7 12 10 16 8 8 9 13 11 13 10 4 5 13 12 4 8 6 8 11 9 10 11 14 7 6 5 6 7 6 12 12 7 14 5 12 6 9 15 5 13 10 16 9 11 2 8 8 6 5 18 10 18 6 9 10 6 1 6 6 19 9 11 6 10 9 8 12 9 3 15 14 14 13 12 6 10 11 8 10 11
23/04/2024   1         1 1 1             1 2 1 1       1       1   1         1         1     1                     1                           1   1     1           1       1                 1 1 2   1     1    
22/04/2024 1           1   1           1             1 1 1   1           1         1 1           1               1   1     1           1 1           2                   1     1   1 1               2   2        
21/04/2024       1           1   1       1             1     1 1       1   1       1     1       1                               2     1               1 1       1   1     2       1   1         2 2              
20/04/2024           1                       1     1   2             1       2                             1     1     1     1     1     2                               2           1 1     2 2   1     1       2
19/04/2024             1       1       1   1     2     1 1 1   1           1           1         1   1       1             1 2 1 1                     1 2     1                     1             2              
18/04/2024         1 1       1           1 1                   1                   1 1       1   1 1   2         1 1   1     1       1               1       1       1     1       1             1       1 1   1  
17/04/2024 1     1     1                     1 1                 1 1 1       1 1           2 2           1     1       1           1                 1   1     2     1                       2 1   1              
16/04/2024         1           2   1       2 1 1           1                 1                 1               1 1 1 1               1   1   1 1     1   1 1                 1 1       1 1       1                
15/04/2024 1     1 1 1               1                 1     1 1     2       1 1     1                 1   1 1   1     1             1               1       1           2   1     1                 1         1  
14/04/2024 1 1               1           1 1   2     1 1                         1             1           1   1   1         1       1               1 2 1                   1               2 1       1   2      
13/04/2024       1             1   1     1         3               1   1         1           1               1     1       1   1     1     1     1               1     1   1     1           1 2   1       1      
12/04/2024                     1     1     2         1 1         3                 1 1                   1     1               1 1                     1   1 1             1     3   1           1   1 1         1
11/04/2024                   1 1                                   2         1   1 1       1   2               1 1 1 1     1         1   1                   1         1   1 1         1 1 1         3            
10/04/2024     1           1       1 1               1 2   1                       1   1 1         1 1   1         1 1   1   1         3             1 1         1     1 1                                   1    
09/04/2024                     3     1     1 1             2   1 1     1                     1                           1   1     1   1       1   3 2         1                   1                     1     1 1
08/04/2024         1 1   1           1   2 1       1   1                   2                             2     1         1       1 1 2   1       1           1           1       1             1       1       1  
07/04/2024 1                         1       1 1           2 1   1         1   1     1   1         1         1 1             1       1       1 1     2     1   1 1                   1                     1 1    
06/04/2024   1   1   1     1       1               1 1   1                 1                   1 1     1   1 2 1                 1   1                   3                       1           1           1     2 1
05/04/2024           1 1 1     2 1   1   1     1 2       1   1               1 1                             1                               1 1     1 2   1                                 1   1 1         1   1
04/04/2024   1   1               1                                 2     1                 2   2                   1         1 1             2                     1   2               1   1 2 1 2         1     1
03/04/2024             1     3 1 1       1   1         1   1               2           2 2                   1                             1     1       1   1           1   1                       1 1 1 1      
02/04/2024     1     1 1     1         1                           1 1           1                         1 1         2 1   2         2     1 1           1         1     1 1   1     1 1       1                
01/04/2024     1     1 1     1 1   2                                         1         2